ពណ៌ខ្មៅកញ្ចក់: Bandersnatch (Netflix): "ប្រសិនបើយើងបានដឹងយើងនឹងមិនបានធ្វើវាទេ" សារភាពអ្នកបង្កើត

ពណ៌ខ្មៅកញ្ចក់: Bandersnatch (ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc): "ប្រសិនបើយើងបានដឹងយើងនឹងមិនមានទេ ...

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/