សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ។ ត្រូវបានវាយដំនៅឯប្រធានាធិបតី </ em> ...

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ។ ត្រូវបានវាយដំនៅឯប្រធានាធិបតី </ em> ...

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង https://www.ouest-france.fr/monde/republique-democratique-du-congo/republique-democratique-du-congo-battus-la-presidentielle-les-pro-kabila-gardent-l-assemblee-6168028