រកមើលស្លាក

រសជាតិ

អាហារដែលមិនអាចទៅរួចវាយប្រហារទៅលើសាច់ជ្រូកហើយមនុស្សនិយាយថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់

អាហារដែលមិនអាចទៅរួចបានដាក់គោលដៅដំបូងទៅប៊ឺហ្គឺហ្គឺរដ៏អស្ចារ្យឆ្លងកាត់ការធ្វើចលនាជាច្រើនរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់នូវអ្វីដែលវាគិតថាជាប៊ឺហ្គឺគ្មានសាច់ល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នក ...