រកមើលស្លាក

ត្រួតពិនិត្យ

ប្រទេសឥណ្ឌា៖ បន្ទះស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ដើម្បីពិនិត្យករណីក្លែងបន្លំលើប្រាក់រូពី ៥០ លានរូពី សារព័ត៌មានឥណ្ឌា

ញូវឆេយៈគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យកណ្តាល (CVC) បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាមួយដើម្បីធ្វើជាកម្រិតដំបូងនៃការត្រួតពិនិត្យក្នុងករណីធនាគារនិងការបន្លំហិរញ្ញវត្ថុលើសពី ៥០ រូពីក្នុងធនាគារនិង…