ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសាឌីអូនិងសាឡាៈឈីឈីតធីឌីយ៉ាហ្គុមសខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងសួរម៉ាណូអេ ... - វីដេអូ#SENEGAL7 #KEBETU #TEAM221 ។
ជាវ:
https://www.youtube.com/c/Senegal7officiel

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=0foXu6SHF40