ហោរាសាស្ដ្រ៖ មេរៀនសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវរៀនមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសញ្ញាសំគាល់រដូវរបស់អ្នក - សុខភាពផ្លេកបន្ទោរ

រាល់បទពិសោធន៍ជីវិតដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងគុណតម្លៃរបស់យើង។ តាមពិតឧបសគ្គទាំងអស់ដែលឈរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមពិតជាវិធីមួយដើម្បីវាយតម្លៃឡើងវិញនូវការលើកទឹកចិត្តខាងក្នុងនិងដើម្បីបន្តនៅក្នុងដំណើរការនៃការវិវត្តរបស់យើង។ ដូច្នេះនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍លំបាកឬអកុសលកើតឡើងចំពោះអ្នកគ្រាន់តែសួរខ្លួនឯងថា“ តើខ្ញុំអាចរៀនមេរៀនអ្វីបាន? "។

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង សុខភាពទស្សនាវដ្តីសុខភាព