ប្រទេសឥណ្ឌា៖ តើអ្នកលេងកីឡាគ្រីឃីតទាំងនេះនៅកាស្មៀរកំពុងផ្គើនយ៉ាងដូចម្តេច & # 039; ការចាក់សោ

តើស្ត្រីចង្រិតកាស្មៀរទាំងនេះប្រឆាំងយ៉ាងដូចម្តេច & # X; ចាក់សោ

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង (ជាភាសាអង់គ្លេស) ពេលវេលានៃប្រទេសឥណ្ឌា