ក្រុម Manchester United vs. Tottenham Hotspur - សង្ខេបហ្គេមបាល់ទាត់ - 4 ធ្នូ 2019 - ESPN

103

ផ្សាយផ្ទាល់៖ ម្ចាស់ផ្ទះ Tottenham នៅ Mourinho

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង (ជាភាសាអង់គ្លេស) http://espn.com/soccer/match?gameId=541699

យោបល់ត្រូវបានបិទ។