កាសែត 18 ធ្នូធ្នូ 04 របស់ 2019 - វីដេអូ

165ស្វែងរកកាសែត RTL ជាមួយការព្រាង RTL នៃ 04 ធ្នូ 2019 នៅលើ RTL.fr ។

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/les-infos-de-18h-suicide-a-bordeaux-l-etudiant-etait-fragile-psychologiquement-7799621472

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=SkvhLLFnojA

យោបល់ត្រូវបានបិទ។