កាសែត 20 ធ្នូធ្នូ 04 របស់ 2019 - វីដេអូ

186ស្វែងរកកាសែត RTL ជាមួយការព្រាង RTL នៃ 04 ធ្នូ 2019 នៅលើ RTL.fr ។

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=gP86wZ0jRRk

យោបល់ត្រូវបានបិទ។