តើបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងមានឥទ្ធិពលលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេច? - វីដេអូ

150បងប្អូនបង្កើតអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើយើង ... ចិត្តវិទ្យានិងភាពអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុង OEFPSE!

https://www.rtl.fr/actu/conso/comment-nos-freres-et-soeurs-faconnent-ils-notre-personnalite-7799600422

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=nZsxoQ9Csdg

យោបល់ត្រូវបានបិទ។