លេងជាមួយខ្ញុំដើម្បីរូបឡូ! - វីដេអូ

226Alternate_phKawaii50

តន្រ្តីប្រើ - មិត្តភ័ក្ត្រផ្សេងទៀត ~ សាកលស្ទីវិន (សារ៉ាស្ទ្រីត)
គាត់បន្ថយល្បឿន។

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=8jGETbf11bM

យោបល់ត្រូវបានបិទ។