វីដេអូ WhatsApp 2019 12 04 ទៅ 13 39 08 - វីដេអូ។

168ដោយមានសាមគ្គីភាពយើងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង។ សូមអរគុណដល់ការឯកភាពគ្នាយើងធានានូវភាពរុងរឿងរបស់បូលីវីនិងតស៊ូមតិដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនបូលីវីទាំងអស់។

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=4DXUzxwT8tw

យោបល់ត្រូវបានបិទ។