កាមេរូនៈហ្វ្រង់កូហ្វូបានិងប្រជាជននិយម cart ឡារទេះ - ជូអូអាអាហ្វ្រី

100


ប្រាប់ខ្ញុំថាតើអ្នកនិយាយភាសាអ្វីខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាអ្នកជាភាសាបារាំងមួយ។ ដោយអាស្រ័យលើថាតើពួកគេនិយាយភាសាបារាំងឬអង់គ្លេសប្រជាជនកាមេរូនបានវាយប្រហារប្រទេសបារាំងដោយហេតុផលខ្ពស់ជាងទាំងអស់ដោយសារប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង យុវវ័យអាហ្វ្រិក

យោបល់ត្រូវបានបិទ។