ការឆ្លើយតបរបស់ព្យែរឡឺមេត្រេចំពោះការបោះឆ្នោតនិងបាតុកម្មនាពេលខាងមុខ - វីដេអូ

0 87ការឆ្លើយតបរបស់ព្យែរឡឺម៉ឺរេសលើការបោះឆ្នោតនិងការធ្វើបាតុកម្មលើកក្រោយនៅអាល់ប៊ី។ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ៩ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/pierre-lemaitre-a-l-origine-je-ne-pensais-pas-faire-une-trilogie-7799857860

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=gX_kj6ogGb8

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។

កុំធ្វើតាមតំណនេះឬអ្នកនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីគេហទំព័រនេះ!