អធិប្បាយ:

កុំបង់ថ្លៃណាមួយ។
សេវាកម្មបច្ចេកវិជ្ជាអាកៃត្រូវបានជ្រើសរើសជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមវ័យក្មេងចំនួន ០៣ នាក់ជាបន្ទាន់សម្រាប់តំរូវការនៃសេវាកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅទីក្រុងឌូឡា, ចាវ៉ានិងបាបាស្សាម។ ភាគីដែលចាប់អារម្មណ៍ត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ប៊ីតឬសញ្ញាប័ត្រសមមូលណាមួយដែលអាចរកបានភ្លាមៗ។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកមកកាន់អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់យើងមុនថ្ងៃទី ២៩ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

ទីតាំង៖ ប៊ែលយូសយ