អធិប្បាយ:

កុំបង់ថ្លៃណាមួយ។

យើងកំពុងស្វែងរកដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុង BEEDI ដែលជាបុរសសំអាតដែលមានសមត្ថភាពសម្អាតបានត្រឹមត្រូវ។
អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមាន៖ មានចរិតល្អរៀបចំនិងខ្ពស់ជាងជំនាញទាំងអស់។
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃឯកសារ៖ CV- ផែនទីទីតាំង - CNI- ប័ណ្ណរូបថតពាក់កណ្តាល