ការផ្តល់ជូនការងារបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០

0 731

អ្នកផ្តល់ការងារបច្ចុប្បន្នសសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០៦ នាក់នៅតាមតំបន់ជាច្រើន - អង្គការអន្តរជាតិ

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។