អធិប្បាយ:

កុំបង់ថ្លៃណាមួយ។
ម៉ូដ Mireille គឺជាវិទ្យាស្ថានថែរក្សាសម្ផស្សមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ ndongbon ដោយស្វែងរកក្មេងស្រីចំនួន ០២ នាក់ដើម្បីលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សនៅក្នុងហាងហើយអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបណ្តុះបណ្តាលកាត់សក់ដោយឥតគិតថ្លៃប្រសិនបើពួកគេមានអាកប្បកិរិយាល្អ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅលោក ze ។

អ្នកលក់