សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកាមេរ៉ូន៖ បំណុលដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋដែលជាប្រភពដើមនៃការបញ្ចោញបន្ទុកមិនទៀងទាត់?

0 0

សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកាមេរ៉ូន៖ បំណុលដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋដែលជាប្រភពដើមនៃការបញ្ចោញបន្ទុកមិនទៀងទាត់?

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង 237 ACTU

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។