អ្នកកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនបន្ត / ២០២០/២០១២ / ១៤ / ផ្សាយផ្ទាល់ - ផ្ទេរ - និយាយ - រដូវក្តៅ - ចលនា - នៃទឹក - សម្រាប់ - ឆន្ទៈ - នឹង -