ទាំងអស់: ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានធ្វើការជ្រើសរើសលុយម៉ារ៉ាកូណានណូបានធ្វើឱ្យក្អក - ហ្វាអូតូ 01

0 0


ទាំងអស់: ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានធ្វើការជ្រើសរើសលុយម៉ារ៉ាកូណានណូធ្វើឱ្យក្អក

នៅចំពោះមុខសារព័ត៌មានរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកីឡាបានប៉ាន់ស្មានថាប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានផ្តល់ឯកសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចដល់សុខភាព…

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង FOOT 01

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។