ការសនិ្នសីទសារព័ត៌មានឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ១៩ កូរ៉ូណាវ៉ាវីនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកៈជាប្រទេសដែលមានការតានតឹងខ្លាំងជាងគេទាំង ៥ - វីដេអូ

0 0

ការសនិ្នសីទសារព័ត៌មានឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ១៩ កូរ៉ូណាវ៉ាវីក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិកៈជាប្រទេសដែលមានការតានតឹងខ្លាំងជាងគេទាំង ៥

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។