តើ Bertrand Cantat មានទំនាក់ទំនងជាមួយការស្លាប់របស់ដៃគូគាត់ផ្សេងទៀតទេ? - វីដេអូ

0 277លោក Bertrand Cantat នឹងស្ថិតក្នុងក្រុមអ្នករកយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីមានបណ្តឹងរបស់សកម្មជនស្ត្រីប្រឆាំងនឹងគាត់ពីបទ“ អំពើហឹង្សា…

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។