ពី 500 ហ្វ្រង់ទៅ 440 ពាន់លានហ្វ្រង់ - អាថ៌កំបាំងរបស់ Cosmas Maduka

0 4

មាត្រា ពី 500 ហ្វ្រង់ទៅ 440 ពាន់លានហ្វ្រង់ - អាថ៌កំបាំងរបស់ Cosmas Maduka បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង ខ្ញុំវ៉ាន់ដា.

អត្ថបទនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូងនៅលើគេហទំព័រ https://www.jewanda.com/2020/10/de-500-frs-a-440-milliards-de-francs-le-secret-de-cosmas-maduka/

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។