ភាគហ៊ុនរបស់ Snap អាចនឹងធ្លាក់ចុះជាង Kylie Jenner Tweet - វីដេអូ

0 0ភាគហ៊ុនរបស់ Snapchat បានធ្លាក់ចុះជាង ៧ ភាគរយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលអាចមកពីការធ្វីធើរតែមួយដោយសារព័ត៌មាន Kylie Jenner ។ នៅក្នុងធ្វីតធែលរបស់នាងជេនណឺបាននិយាយថានាងមិនពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីនេះទេ។

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។